ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Същността  на Политиката по качество на „Спот Комуникейшънс“ ООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги в областта на проектиране, изграждане, доставка, монтаж, интеграция, измерване, пускане в експлоатация на телекомуникационни мрежи и системи за пренос на данни, глас и видеоизображения; Консултации, анализ и експертиза в областта на сигурността на телекомуникационните решения и мрежи; Създаване, внедряване, опериране и поддръжка на цялостни  мрежови решения; Тестване, планиране и управление на информационната сигурност чрез контролирано прилагане на тактиките и техниките на реалните кибер-атаки; Консултантски услуги в областта на защита на личните данни;

 

Стратегията на „Спот Комуникейшънс“ ООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, техните нужди и очаквания.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО

„Спот Комуникейшънс“ ООД е определила следните цели по качество:

Клиенти:

  • Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга:

  • Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги;
  • Да предлага услуги с голяма степен на диференциация спрямо същите такива, предлагани на националния и международния пазар;
  • Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското и международно законодателство;

Персонал:

  • Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения;

Партньори:

  • Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.

Повишаване на конкурентоспособността:

  • Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги.
Управителят на „Спот Комуникейшънс“ ООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на Системата за управление на качеството на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката по качество.

Осъществяването на Политиката по качество задължава всеки служител на Дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели по качество.

15.07.2019г.                                                                             
Управител:  Георги Лясков