Политика по качество и сигурност на информацията

Същността  на Политиката по качество и сигурност на информацията на „Спот Комуникейшънс“ ООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги в областта на проектиране, изграждане, доставка, монтаж, интеграция, измерване, пускане в експлоатация на телекомуникационни мрежи и системи за пренос на данни, глас и видеоизображения; Консултации, анализ и експертиза в областта на сигурността на телекомуникационните решения и мрежи; Създаване, внедряване, опериране и поддръжка на цялостни  мрежови решения; Тестване, планиране и управление на информационната сигурност чрез контролирано прилагане на тактиките и техниките на реалните кибер-атаки; Консултантски услуги в областта на защита на личните данни;

 

Стратегията на „Спот Комуникейшънс“ ООД е чрез прилагане на основните принципи по качество и сигурност на информацията, да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, техните нужди и очаквания.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО

„Спот Комуникейшънс“ ООД е определила следните цели по качество:

Клиенти:

 • Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга:

 • Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги;
 • Да предлага услуги с голяма степен на диференциация спрямо същите такива, предлагани на националния и международния пазар;
 • Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското и международно законодателство;

Персонал:

 • Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения;

Партньори:

 • Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.

Повишаване на конкурентоспособността:

 • Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги.

 

ЦЕЛИ ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Като част от нашата стратегия за устойчивост и непрекъсваемост на бизнес процесите внедрихме система за управление на сигурността на информацията. Сигурност на информацията означава осигуряване на защитата на информацията от заплахи с широк обхват, с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса и минимизиране на рисковете.

Нашите изисквания за сигурност се осъществяват, чрез:

 • стриктно прилагане на законови, регулаторни и договорни изисквания;
 • осъществяване на оценка и периодична преоценка на риска;
 • управление на риска, съгласно утвърдена методика и прилагане на адекватни цели по контрол и механизми за контрол, за въздействие върху риска;
 • управление на непрекъснатостта на сигурността на информацията;
 • прилагане на последователни и ефективни действия за управление на инциденти със сигурността на информацията;
 • контрол по прилагане на документираните политики по сигурност на информацията;
 • недопускане използването на нелицензирани софтуер и информационни продукти;
 • осведоменост на персонала, относно изискванията по сигурност;
 • осъзнаване на отговорността за защита на личните данни, правата на интелектуалната собственост; дисциплинарни мерки срещу всеки, който извърши опит за пробив в сигурността.

Управителят на „Спот Комуникейшънс“ ООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на Системата за управление на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката по качество и сигурност на информацията.

Осъществяването на Политиката по качество и сигурност на информацията, задължава всеки служител на Дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели по качество и сигурност на информацията.

Настоящата политика е разпространена в организацията и публично огласена.

09.09.2019г.                                                                                                                                                 

Управител:  Анна Стефанова